Home>Proč <span class="zmizni">my</span>>Profil absolventa

Profil absolventa

  Žák má pozitivní vztah ke vzdělávání a je motivován k celoživotnímu vzdělávání

 • zvládá základní učivo dané školním vzdělávacím programem
 • získal základy všeobecných znalostí, ze kterých dovede čerpat v běžných situacích
 • ovládá základy dvou cizích jazyků a dovede je využívat při komunikaci v běžných situacích
 • má osvojeny základy finanční gramotnosti
 • ovládá základy práce s informačními a komunikačními technologiemi a dovede je bezpečně a účinně používat
 

  Žák je schopen řešit každodenní problémy i náročné životní situace, umí se vypořádat s dílčím neúspěchem a překonávat překážky

 • má osvojeny základy tvořivého myšlení
 • je schopen samostatně, kriticky myslet a rozhodovat se, nenechá sebou manipulovat
 • dovede formulovat své myšlenky v logickém sledu, umí se výstižně a kultivovaně vyjadřovat v písemném a ústním projevu
 • dovede účinně komunikovat a spolupracovat s druhými lidmi, je schopen pracovat v týmu
 

  Žák si uvědomuje spoluzodpovědnost za společnost a svět, ve kterém žije, a možnosti, jak je měnit k lepšímu

 • respektuje a dodržuje pravidla vzájemného soužití, je schopen pochopit druhé, má v úctě sebe i druhé
 • chápe základní principy, na nichž spočívají právní normy
 • uplatňuje svá práva a plní si své povinnosti, uvědomuje si zodpovědnost za své činy
 • umí rozpoznat své schopnosti a reálné možnosti a dovede je uplatnit v běžném životě
 • je schopen objektivně zhodnotit svůj vlastní výkon i výkon druhých lidí
 • má znalosti o zdravém životním stylu a chápe jeho význam, dovede chránit své fyzické a duševní zdraví i zdraví druhých lidí
 • orientuje se v základních otázkách složitosti světa, umí analyzovat společenské jevy a zaujímat k nim uvážlivé postoje, umí přemýšlet v souvislostech
 • chápe potřebu občansky se angažovat a účastnit se komunálních aktivit
 • je ohleduplný a tolerantní k jiným lidem a k odlišným kulturním a duchovním hodnotám
 • chápe naše tradice a kulturní i historické dědictví, je citlivý k životnímu prostředí, chápe principy trvale udržitelného rozvoje


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb