Home>Škola>Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na 5. ZŠ dlouhodobě funguje úplné školní poradenské pracoviště, složené ze školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence; nově je rozšířené o sociálního pedagoga. ŠPP jako takové se podílí na péči o psychosociální potřeby žáků, jejich zákonných zástupců, třídních kolektivů i pedagogického sboru.  Nedílnou součástí poskytování podpory a pomoci v procesu vzdělávání jsou na naší škole asistenti pedagoga a školní asistenti.

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby v oblasti výchovných, výukových a vztahových problémů, kariérového poradenství, podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a u dětí nadaných (ve smyslu vyhlášky 27/2016 Sb.), sociálně patologických jevů a další aktivity. Veškerá činnost pracovníků ŠPP se řídí vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a jejími dalšími změnami v platném znění. Služby jsou poskytovány bezplatně.  VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Volba povolání

 

 

1. Mgr. Leona Nováková

Výchovná poradkyně poskytuje služby ve třech základních oblastech: kariérové poradenství, speciální vzdělávací potřeby žáků, případné problémy všech žáků školy (především výchovné a výukové).

 1.    Kariérní poradenství

  V 9. ročníku – se v předmětu pracovní činnosti zaměřujeme na profil absolventa, pomáháme s vhodným výběrem školy, a to nejen konzultacemi s žáky, ale i jejich zákonnými zástupci.

  Navštívíme EdukArt. Každý žák 9. ročníku obdrží „Katalog středních škol a učilišť Středočeského kraje“, který by měl být též pomocníkem při výběru dalšího studia nejen pro žáky, ale i pro rodiče.

  Nedílnou součástí jsou „Dny otevřených dveří“ na středních školách a učilištích, exkurze, pohovory na Úřadu práce v Mladé Boleslavi a besedy o možném pracovním uplatnění po studiu. Vítáme i zástupce středních škol a učilišť přímo ve škole.

 2.    Poradenství pro problémy spojené se školní docházkou

  a) Pomoc žákům se SPU a SPCH formou pravidelných konzultací, které vede na 1. stupni p. uč. Mgr. Miroslava Cindrová na 2. st. p. uč. Mgr. Alena Ludvíková, sestavení IVP, na jehož plnění se podílí nejen škola, ale i rodina

  b) Možnost IVP žákům nadaným – např. absolvování vyučovací hodiny ve vyšším ročníku, individuální práce v hodině

  c) Řešení kázeňských problémů ve skupinách, u jednotlivců, vrstevnických vztahů, ale i problémů s dospělými, osobních problémů žáků apod.

  d) V závažnějších případech svoláváme „Výchovné komise“, které jsou vedeny s žákem, rodiči a případně dle závažnosti se zástupci OSPOD.

  e) Snažíme se pomáhat i rodičům, kteří mají výchovné problémy se svými ratolestmi, případně jim doporučit další odborná pracoviště, od loňského školního roku sestavujeme pro žáky s výchovnými problémy „Individuální výchovný plán“.

    

Kdy je vhodné se obrátit o pomoc, radu nebo si přijít popovídat

 • Vaše dítě nechce do školy
 • Vaše dítě nechce psát domácí úkoly, má ke škole odpor a vy si nevíte rady
 • Vaše dítě tráví velký čas na počítači a vy si nevíte rady
 • Máte podezření, že syn nebo dcera jsou obětí šikany
 • Nemáte jasno v profesní orientaci
 • Máte výchovné problémy
 • Zdá se Vám, že Vaše dítě trpí poruchou učení nebo chování
 • Myslíte si, že problémy Vašeho rodinného života se odráží v domácí přípravě a následně ve vyučování Vašeho potomka
 • Přestali jste Vašemu dítěti rozumět, máte podezření ze lži
 • Máte podezření z používání návykových látek, Vaše dítě kouří
 • Máte výhrady k učebnímu procesu, případně jste plně nepochopili požadavky kladené na Vaše dítě
 • První zamilování, zhoršení prospěchu
 • … i v ostatních případech, které nás zrovna teď nenapadly


METODIK PREVENCE 

 • Mgr. Kateřina Ulmanová
    326 211 175
    ulmanova@5zsmb.cz
 • Konzultační hodiny:
 • st  7:30 - 8:00
  2. patro, k.č. 210
Minimální preventivní program

 

2. Mgr. Kateřina Ulmanová

Metodička prevence a sociální pedagožka plní na škole důležitou funkci v oblasti prevence rizikového chování a intervence v již v nastalých situacích. Úzce spolupracuje s VP i ŠP.

 

 

   Školní psycholožka

 • PhDr. Zuzana Knesplová
  326 211 181
  knesplova@5zsmb.cz
 • Konzultační hodiny:
  pondělí a středa 8:00 - 14:00 hod.
 • 3. patro, k.č. 309
 • Na konzultaci se prosím předem objednejte (osobně, emailem, telefonicky).

 

3. PhDr. Zuzana Knesplová

Školní psycholožka poskytuje konzultace celé školní komunitě (žáci, zákonní zástupci, pedagogický sbor), a to s cílem zajistit optimální podmínky pro výuku a psychosociální pohodu. Za tímto účelem realizuje dle potřeb školy veškeré standardní činnosti, včetně účasti na vyučovacích a třídnických hodinách, preventivních programech apod.

 1.    Standardními činnostmi jsou dle legislativy:

  - práce se školní třídou (prevence, intervence, diagnostika klimatu)

  - poradenské služby v případě zájmu žáka, zákonného zástupce, pedagogického pracovníka školy

  - kontrola a poskytování podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

  - konzultace pro žáky či zákonné zástupce v případě výchovných, vzdělávacích či vztahových obtíží, nasměrování na další odborníky

  - komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi

  - poskytování krizové intervence žákům či třídě

 2.    Nadstandardní služby školního psychologa 

  - diagnostika kognitivních a osobnostních charakteristik žáka (včetně diagnostiky v rámci kariérového poradenství)

  - dlouhodobé (terapeutické) vedení žáka či rodiny

  O nadstandardní služby musí zákonní zástupci žáka požádat (individuální informovaný souhlas).

    

Kdy je možné služeb šklního psychologa využít?

 • AKUTNÍ KRIZE – pomoc při zvládání akutní a intenzivní psychické nepohody, vypětí, pocitu „JÁ TO NEZVLÁDNU“, „NEVÍM, CO MÁM DĚLAT“
 • v takovém stavu je možné vyhledat pomoc okamžitě, kdykoli v době přítomnosti ŠP
 • KDYKOLIV, pokud pociťuji nejistotu či problém, které mi znepříjemňují život.
 • Problémy se nejčastěji vyskytují v oblasti:
  • Osobní (nepříjemná životní událost, obtíže v navazování kontaktu
   s ostatními lidmi, nadměrná nervozita, výkyvy nálad, otázky osobního růstu – kam směřuji, kdo jsem; problémy spojené s pohlavní identitou atd.)
  • Vztahové (vztahy se spolužáky, kamarády, učiteli, rodinou, partnery atd.)
  • Školní (školní neúspěchy, plánování času na domácí přípravu, jak se učit atd.)  
 • Podpora nadání: pomoc při nastavení podpůrných opatření v oblasti zájmu a nadání žáka, problémy spojené s nadáním (vysoká citlivost, „jsem jiný/á“ atd.)
 • Kariérové poradenství: osobnostní předpoklady pro vybraný obor, IQ testování
  • ve spolupráci s výchovnou poradkyní
 • Poradenství je pro učitele i žáky a jejich zákonné zástupce bezplatné a důvěrné.

Sdělené informace tedy nejsou poskytovány třetím stranám. Školní psycholožka se řídí Etickým kodexem školních psychologů.Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb