Home>Škola>Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské služby mají na naší škole již mnohaletou tradici. Věnujeme se žákům bez rozdílu věku.

Řešíme problémy kázeňské, vztahové, skupinové, pomáháme s profilací vycházejícím žákům.

Nemalou pozornost věnujeme žákům s poruchami učení a chování, snažíme se podchytit žáky nadané a i s nimi podle možností pracovat.

Poradenství


  VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Volba povolání

1. Výchovné poradenství

Mluvíme zde o dvou základních oblastech. Tou první je kariérové poradenství vycházejících žáků, tou druhou případné problémy všech žáků školy.

 1.    Kariérní poradenství

  V 9. ročníku – se v předmětu pracovní činnosti zaměřujeme na profil absolventa, pomáháme s vhodným výběrem školy, a to nejen konzultacemi s žáky, ale i jejich zákonnými zástupci.

  Navštívíme EdukArt. Každý žák 9. ročníku obdrží „Katalog středních škol a učilišť Středočeského kraje“, který by měl být též pomocníkem při výběru dalšího studia nejen pro žáky, ale i pro rodiče.

  Nedílnou součástí jsou „Dny otevřených dveří“ na středních školách a učilištích, exkurze, pohovory na Úřadu práce v Mladé Boleslavi a besedy o možném pracovním uplatnění po studiu. Vítáme i zástupce středních škol a učilišť přímo ve škole.

 2.    Poradenství pro problémy spojené se školní docházkou

  a) Pomoc žákům se SPU a SPCH formou pravidelných konzultací, které vede na 1. stupni p. uč. Mgr. Miroslava Cindrová na 2. st. p. uč. Mgr. Alena Ludvíková, sestavení IVP, na jehož plnění se podílí nejen škola, ale i rodina

  b) Možnost IVP žákům nadaným – např. absolvování vyučovací hodiny ve vyšším ročníku, individuální práce v hodině

  c) Řešení kázeňských problémů ve skupinách, u jednotlivců, vrstevnických vztahů, ale i problémů s dospělými, osobních problémů žáků apod.

  d) V závažnějších případech svoláváme „Výchovné komise“, které jsou vedeny s žákem, rodiči a případně dle závažnosti se zástupci OSPOD.

  e) Snažíme se pomáhat i rodičům, kteří mají výchovné problémy se svými ratolestmi, případně jim doporučit další odborná pracoviště, od loňského školního roku sestavujeme pro žáky s výchovnými problémy „Individuální výchovný plán“.

 3.    Kdy je vhodné se obrátit o pomoc, radu nebo si přijít popovídat

  • Vaše dítě nechce do školy
  • Vaše dítě nechce psát domácí úkoly, má ke škole odpor a vy si nevíte rady
  • Vaše dítě tráví velký čas na počítači a vy si nevíte rady
  • Máte podezření, že syn nebo dcera jsou obětí šikany
  • Nemáte jasno v profesní orientaci
  • Máte výchovné problémy
  • Zdá se Vám, že Vaše dítě trpí poruchou učení nebo chování
  • Myslíte si, že problémy Vašeho rodinného života se odráží v domácí přípravě a následně ve vyučování Vašeho potomka
  • Přestali jste Vašemu dítěti rozumět, máte podezření ze lži
  • Máte podezření z používání návykových látek, Vaše dítě kouří
  • Máte výhrady k učebnímu procesu, případně jste plně nepochopili požadavky kladené na Vaše dítě
  • První zamilování, zhoršení prospěchu
  • … i v ostatních případech, které nás zrovna teď nenapadly


2. Metodik prevence

Je nedílným pomocníkem výchovného poradce. Pečuje o dětskou duši, snaží se pomocí depistáží v třídních kolektivech eliminovat vznik rizikového chování žáků, jako je šikana, záškoláctví, extrémní projevy agrese, rizikové trávení volného času (kouření, návykové látky, ...)

Náplní metodika prevence je i vedení „Školního parlamentu“, kde s žáky otevřeně diskutuje o problémech, pomáhá s jejich řešením, případně navrhuje další postupy ke zdárnému vyřešení vzniklých problémů.

  METODIK PREVENCE

 • Mgr. Zuzana Kurková
    326 211 183
    kurkova@5zsmb.cz
 • Konzultační hodiny:
  Pondělí 13:30 – 14:30 hod
  v ostatních dnech dle domluvy
Minimální preventivní program


  ŠKOLNÍ PSYCHOLog

 • Mgr. Otakar Patočka
  326 211 170 (sekretariát)
  326 211 181 (přímá linka)
  patocka@5zsmb.cz
 • Konzultační hodiny:
   dle domluvy

3. Psycholog

Poskytuje služby pro žáky školy a jejich rodiče v konzultačních hodinách.

Dochází přímo do vyučovacích hodin, spolupracuje s vyučujícími, napomáhá řešit problémy nejen výchovné, ale i výukové.

Případné konzultace si lze domluvit osobně nebo telefonicky.Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb