Home>Žáci>Školní řád

Školní řád

Výňatek ze školního řádu ...

1. Povinnosti a práva žáků a zákonných zástupců

1.1 Povinnosti žáků

 1. Žáci se seznámí s tímto školním řádem a budou dodržovat jeho ustanovení.
 2. Řídí se pokyny učitelů a dalších dospělých zaměstnanců školy ve škole i při všech akcích školou pořádaných.
 3. Svým chováním a vystupováním se snaží dobře reprezentovat školu.
 4. Neohrožují zdraví a bezpečnost vlastní ani svých spolužáků, dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření.
 5. Do školy nosí školní pomůcky podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících, jsou náležitě připraveni a mají vypracované domácí úlohy a splněné ostatní povinnosti. V průběhu vyučovacích hodin neruší výuku.
 6. Šetří vybavení a ostatní majetek školy i svých spolužáků. Škodu způsobenou prokazatelným poškozením pomůcek a zařízení školy je žák či jeho zákonný zástupce povinen uhradit.
 7. Před začátkem hodiny jsou žáci připraveni na výuku na svém místě. Respektují fakt, že vyučovací hodinu ukončuje učitel.
 8. Během vyučování musí být vlastní mobilní zařízení vypnutá a uložená v tašce, pokud učitel nerozhodl jinak. V případě porušení tohoto ustanovení může vyučující žákovi tato zařízení odebrat a vrátit mu ho až po skončení vyučovací hodiny.
 9. Bez souhlasu třídního učitele nebo jeho zástupce nesmí v průběhu vyučování opustit budovu školy.
 10. Je zakázáno držení, zneužívání či distribuce návykových látek.


1.2 Práva žáků

Žáci mají právo:

 1. Vyjadřovat se vhodným způsobem ke všem záležitostem souvisejícím s jejich vzděláváním a chodem školy.
 2. Podílet se na tvorbě třídních pravidel.
 3. Být informováni (s podrobným zdůvodněním) o výsledcích svého vzdělávání.
 4. Zúčastnit se práce školního parlamentu.
 5. Při dodržení pravidel bezpečnosti a tohoto řádu pohybovat se volně po celé budově.
 6. Jakmile se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni nebo ohrožen, má právo požádat o pomoc svého třídního učitele, výchovnou poradkyni, školního metodika prevence či jakoukoliv jinou dospělou osobu, ke které cítí důvěru. Může také využít schránku důvěry.


1.3 Povinnosti zákonných zástupců

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků jsou stanovena § 21 a 22 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů:

 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 2. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 5. Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích (jedná se zejména o údaje, které je škola povinna vést ve školní matrice – rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, údaje o zdravotní způsobilosti).

1.4 Práva zákonných zástupců

 1. Být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání.
 2. Volit a být volen do školské rady.
 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání.
 4. Požadovat poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb