Home>Žáci>Školní parlament

Školní parlament

Realizační tým

 • Koordinátorka: Mgr. Zuzana Kurková

Struktura školního parlamentu

 • Tvoří ho zástupci ze 3. - 9. třídy
3.A Šlazryková Klára Vaněk Matyáš    
3.B Pryszcz Sandra Michalec Štěpán Městecká Anna Solcer Josef
3.C Belasová Alexandra Hanzalová Dorota Paduchová Tereza Hanková Lenka
4.A Dlouhá Kateřina Drenský David    
4.B Rýdlová Anežka Medvidě Vojta Meliška Viktorie Jan Kryštof Slánský
4.C Kohutová Lucie Najmanová Veronika    
5.A Niebrojová Barbora Král Jakub Egrtová Elena Šturmová Adéla
5.B Engelová Simona Sýkora Matěj Ondráčková Eliška Sanko Jakub
5.C Špičková Vendula Hlaváček Jiří Rozsypalová Adéla Kolesárová Anna
6.A Hradiská Šárka  Križancová Aneta jančárová Natálie  
6.B Melicharová Lenka Franc Sebastian    
7.A Bernard Vít Výtvar Matěj    
7.B Janoušek David Kolářová Tereza Milda Matyáš Bittner Michal
8.A Vopršál Mirek Špička Štěpán    
9.A Urbanová Adéla Zlámaný Petr Faltus Jiří  
9.B Janoušková Zuzana  Vachek Filip  

 

 

Každý týden v pátek od 7:30 hod.

Místo schůzek

 • počítačová učebna
 • sledujte nástěnku u šaten


1. Cíle školního parlamentu

 • Rozvoj vzájemné komunikace, posílení vztahů mezi žáky, učiteli, vedením a ostatními pracovníky školy
 • Spoluúčast žáků na organizaci školy
 • Umožnit členům parlamentu, vyjadřovat své názory, aktivně přistupovat k jejich řešení, vznášet náměty, návrhy a realizovat plánované akce
 • Zlepšení klimatu školy, zvýšení odpovědnosti a pocitu sounáležitosti se školou
 • Zlepšení komunikace a navázání partnerského vztahu, posílit důvěru ve schopnosti žáků
 • Žáci se učí znát povinnosti i práva a tato práva používat
 • Žáci se učí zodpovědnosti za svou práci a své úkoly
 • Rozvíjení občanských kompetencí žáka
 • Sblížení žáků prvního a druhého stupně
 • Zvýšená informovanost o škole i ve škole mezi žáky i učiteli

2. Z čeho vycházíme?

 • Školu vnímáme jako malou obec, kde je možno uplatňovat model demokracie v praktické rovině, a to především činností žákovského parlamentu.
 • Je mnohem efektivnější a pro žáky přínosnější demokracii zažívat, než se o ní jen teoreticky učit.

3. Co je vlastně školní parlament?

 • Realizuje vlastní projekty vedoucí ke změně klimatu školy.
 • Komunikuje s vedením školy a učiteli.
 • Přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve škole (výměna informací mezi třídou a parlamentem skrze zvolené zástupce).
 • Interně pracuje na zlepšení dovedností členů parlamentu, aby byli schopnými zástupci tříd a efektivně plnili svoji roli v ŠP.
 • Interně prochází nezbytnými „parlamentními aktivitami“ jako jsou volby, rozdělení rolí, formulace pravidel, propagace činnosti, reflexe…..
 • Ovlivňuje dění ve škole.

4. Role koordinátora parlamentu

 • Spolupracuje s vedením školy (společné plány a cíle ŠP přínosné pro žáky i školu).
 • Vyjedná základní podmínky pro ŠP i pro sebe.
 • Společně s vedením školy osvětluje před učitelským sborem přínos ŠP.
 • Plánuje konkrétní, krátkodobější cíle pro činnost ŠP.
 • Učí žáky přebírat zodpovědnost za činnost ŠP.
 • Vede žáky v nezbytných parlamentních procesech (volby, tvorba pravidel ŠP, rozdělování rolí, reflexe činnosti…)
 • Trénuje žáky v základních parlamentních dovednostech (práce ve skupině, aktivní naslouchání, konstruktivní diskutování, asertivní a slušné chování a vystupování).
 • Učí se, jak lépe vést ŠP (školení DVPP).

5. Priorita

Propojení třídnických hodin s činností parlamentu.

6. Volby

 • 1. týden v září – příprava tříd na volby (třídní učitelé dle pokynu koordinátora)
 • 2. a 3. týden představení kandidátů + kandidátská řeč (TU, K)
 • 4. týden volby dvoukolový systém, třída vybírá 2 zástupce, volba proběhne ve všech třídách (TU dle pokynů K)

7. Pravomoci parlamentu

 • Vnitřní záležitosti školy, které žáci potřebují ovlivnit.
 • Vnější záležitosti školy (spolupráce s partnerskými školami, školními parlamenty, komunikace s městem a městským parlamentem …)
 • Mediální záležitosti (vysílání školního rozhlasu, propagace v mediích).
 • Řešení ekologické problematiky školy a okolí.
 • Možnost oficiálně jednat s vedením školy a vystupovat na poradách.

8. Realizační tým

 1. Koordinátor
  • Příprava školení pro pedagogy (proč parlament, parlamenťák, volby, třídnické hodiny).
  • Vedení parlamentu (pravidla, role, informační štafeta, plán činností).
  • Pravidelné informování učitelského sboru, spolupráce s třídními učiteli.
 2. Vedení
  Příprava školení pro pedagogy (proč parlament, parlamenťák, volby, třídnické hodiny). Spolupráce na propagaci parlamentu. Nastavení a podpora formálních podmínek a realizačního týmu. Podíl na volbách.
 3. Učitel
  Příprava školení pro pedagogy (proč parlament, parlamenťák, volby, třídnické hodiny). Pomoc při vedení parlamentu. Propagace směrem k žákům a učitelům.


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb