Home>Žáci>Školní parlament

Školní parlament

Realizační tým

 • Koordinátorka: Mgr. Tereza Svobodová

Struktura školního parlamentu

 • Tvoří ho zástupci ze 3. - 9. třídy
         
       

 

 

Každý týden v pátek od 7:30 hod.

Místo schůzek

 • počítačová učebna
 • sledujte nástěnku u šaten


1. Cíle školního parlamentu

 • Rozvoj vzájemné komunikace, posílení vztahů mezi žáky, učiteli, vedením a ostatními pracovníky školy
 • Spoluúčast žáků na organizaci školy
 • Umožnit členům parlamentu, vyjadřovat své názory, aktivně přistupovat k jejich řešení, vznášet náměty, návrhy a realizovat plánované akce
 • Zlepšení klimatu školy, zvýšení odpovědnosti a pocitu sounáležitosti se školou
 • Zlepšení komunikace a navázání partnerského vztahu, posílit důvěru ve schopnosti žáků
 • Žáci se učí znát povinnosti i práva a tato práva používat
 • Žáci se učí zodpovědnosti za svou práci a své úkoly
 • Rozvíjení občanských kompetencí žáka
 • Sblížení žáků prvního a druhého stupně
 • Zvýšená informovanost o škole i ve škole mezi žáky i učiteli

2. Z čeho vycházíme?

 • Školu vnímáme jako malou obec, kde je možno uplatňovat model demokracie v praktické rovině, a to především činností žákovského parlamentu.
 • Je mnohem efektivnější a pro žáky přínosnější demokracii zažívat, než se o ní jen teoreticky učit.

3. Co je vlastně školní parlament?

 • Realizuje vlastní projekty vedoucí ke změně klimatu školy.
 • Komunikuje s vedením školy a učiteli.
 • Přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve škole (výměna informací mezi třídou a parlamentem skrze zvolené zástupce).
 • Interně pracuje na zlepšení dovedností členů parlamentu, aby byli schopnými zástupci tříd a efektivně plnili svoji roli v ŠP.
 • Interně prochází nezbytnými „parlamentními aktivitami“ jako jsou volby, rozdělení rolí, formulace pravidel, propagace činnosti, reflexe…..
 • Ovlivňuje dění ve škole.

4. Role koordinátora parlamentu

 • Spolupracuje s vedením školy (společné plány a cíle ŠP přínosné pro žáky i školu).
 • Vyjedná základní podmínky pro ŠP i pro sebe.
 • Společně s vedením školy osvětluje před učitelským sborem přínos ŠP.
 • Plánuje konkrétní, krátkodobější cíle pro činnost ŠP.
 • Učí žáky přebírat zodpovědnost za činnost ŠP.
 • Vede žáky v nezbytných parlamentních procesech (volby, tvorba pravidel ŠP, rozdělování rolí, reflexe činnosti…)
 • Trénuje žáky v základních parlamentních dovednostech (práce ve skupině, aktivní naslouchání, konstruktivní diskutování, asertivní a slušné chování a vystupování).
 • Učí se, jak lépe vést ŠP (školení DVPP).

5. Priorita

Propojení třídnických hodin s činností parlamentu.

6. Volby

 • 1. týden v září – příprava tříd na volby (třídní učitelé dle pokynu koordinátora)
 • 2. a 3. týden představení kandidátů + kandidátská řeč (TU, K)
 • 4. týden volby dvoukolový systém, třída vybírá 2 zástupce, volba proběhne ve všech třídách (TU dle pokynů K)

7. Pravomoci parlamentu

 • Vnitřní záležitosti školy, které žáci potřebují ovlivnit.
 • Vnější záležitosti školy (spolupráce s partnerskými školami, školními parlamenty, komunikace s městem a městským parlamentem …)
 • Mediální záležitosti (vysílání školního rozhlasu, propagace v mediích).
 • Řešení ekologické problematiky školy a okolí.
 • Možnost oficiálně jednat s vedením školy a vystupovat na poradách.

8. Realizační tým

 1. Koordinátor
  • Příprava školení pro pedagogy (proč parlament, parlamenťák, volby, třídnické hodiny).
  • Vedení parlamentu (pravidla, role, informační štafeta, plán činností).
  • Pravidelné informování učitelského sboru, spolupráce s třídními učiteli.
 2. Vedení
  Příprava školení pro pedagogy (proč parlament, parlamenťák, volby, třídnické hodiny). Spolupráce na propagaci parlamentu. Nastavení a podpora formálních podmínek a realizačního týmu. Podíl na volbách.
 3. Učitel
  Příprava školení pro pedagogy (proč parlament, parlamenťák, volby, třídnické hodiny). Pomoc při vedení parlamentu. Propagace směrem k žákům a učitelům.


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb